Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Innymi słowy określa możliwości zabudowy oraz ograniczenia z nią związane.

Organem sporządzającym plan miejscowy jest odpowiednio:

  • wójt (w gminach wiejskich),
  • burmistrz (w gminach miejskich lub miejsko-wiejskich, w miastach poniżej 100 000),
  • prezydent miasta (w miastach liczących powyżej 100 000 mieszkańców lub będących siedzibą województwa przed 1 stycznia 1999 roku).

MPZP uchwalany jest przez radę gminy (radę miasta) i ogłaszany przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

MPZP jest szczególnie ważny przy budowie domu, gdyż to właśnie zgodnie z tym planem musimy wybrać projekt naszego przyszłego domu.

planie zagospodarowania przestrzennego, należy sprawdzić przede wszystkim:

  • z jakim rodzajem działki masz do czynienia i czy w związku z tym są wytyczne dotyczące jej zagospodarowania,
  • jaki rodzaj zabudowy obowiązuje na działce (wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa itp.),
  • czy są jakieś ograniczenia dotyczące zabudowy (np. ilość pięter, przebieg linii zabudowy, kąt nachylenia czy kolor dachu),
  • jaki jest minimalny metraż działek budowlanych w tej gminie,
  • czy działka nie leży w obszarze chronionym ze względu na zabytki, miejsca archeologiczne, krajobraz, środowisko,
  • czy działka położona jest wystarczająco daleko od ewentualnych miejsc uciążliwych,
  • plany na przyszłość w najbliższym otoczeniu, plany zagospodarowania sąsiednich działek.

Nie każda gmina posiada MPZP, wówczas należy wystąpić o wydanie warunków dotyczących zabudowy dla danej działki. Wówczas gmina wystawi taki dokument w oparciu u studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Będzie to dla nas wiążący dokument, na podstawie którego można wybrać projekt domu. Taki plan lub warunki zabudowy można uzyskać w wydziale architektury urzędu miasta lub gminy.

 

Źródło: morizon.pl, wikipedia.pl